Scroll Top

Regulamin sklepu

Regulamin

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem GemstoneGallery.pl

Poniżej przedstawiamy nasze Ogólne warunki handlowe, stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych na GemstoneGallery.pl

  1. Sprzedawca

1.1 Sprzedającym jest firma Gemstone Gallery Łukasz Juszczak; NIP: 7382126004; REGON: 521183827; Adres: Łużna 544, 38-322 Łużna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

1.2 Możesz się z nami kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: info@gemstonegallery.pl

  1. Zawarcie umowy i dostawa produktów

2.1 Na stronie www.gemstonegallery.pl umowy zawieramy w języku polskim.

2.2 Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane przez nas zgodnie z punktem 3.2

2.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.4 W przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia, a kwota została już wpłacona na nasze konto, zobowiązujemy się poinformować Cię o tym fakcie i zaoferować rozwiązanie alternatywne. Jeżeli nie będziesz usatysfakcjonowany proponowanym rozwiązaniem, zobowiązujemy się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy na Twoje konto.

  1. Ceny, koszty wysyłki, czas wysyłki i dostawy

3.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością.

3.2 Koszty wysyłki, opłaca klient. Dla zamówień powyżej 400zł koszty wysyłki pokrywamy my.

3.3 Za czas wysyłki należy rozumieć czas od chwili uzgodnienia szczegółów, potwierdzenia zamówienia i otrzymania wpłaty na nasz rachunek bankowy. W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych (48h) od otrzymania wpłaty przekażemy towar firmie przewozowej. Czas dostawy może się wydłużyć o 1 dzień roboczy (24h) w przypadku zamówienia dodatkowej usługi wykonania karty gemmologicznej lub certyfikatu gemmologicznego.

3.4 Czas dostawy uzależniony jest od rodzaju wybranej metody dostawy oraz przewoźnika. Dostawa Produktów dokonywana jest przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista wraz z regulaminami świadczenia usług na jakich dany przewoźnik realizuję dostawę dostępna jest w cenniku dostaw. Sprzedający informuje Klienta o szczegółach Dostawy, a w szczególności o tym, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej.

  1. Płatności

4.1 Oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), karta kredytowa i zwykły przelew na konto. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.

4.2 W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym prosimy o podanie w tytule swojego imienia i nazwiska (lub nazwę firmy) oraz numer zamówienia.

4.2 W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

4.3 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

4.4. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem faktury. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.

  1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów

5.1 W przypadku nabycia produktów z oferty Gemstone Gallery mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku odesłania produktów mogą Państwo użyć przegotowanego formularza zwrotu. Jeśli nie będą Państwo mieli do dyspozycji drukarki, formularz zwrotu może być napisany odręcznie czytelnym pismem. Prosimy o wysyłanie zwrotów na adres:

Gemstone Gallery

Łukasz Juszczak

Łużna 544, 38-322 Łużna

5.2 Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Gemstone Gallery Łukasz Juszczak poprzez e-mail: info@gemstonegallery.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, np. przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

5.3 Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej . Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  1. Zwroty płatności

6.1 Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na konto karty kredytowej.

  1. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

7.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.gemstonegallery.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

  1. Reklamacje

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie należy składać poprzez formularz reklamacyjny. Zapytania związane z przebiegiem reklamacji Państwa zamówienia należy składać telefonicznie lub drogą elektroniczną (poprzez formularz kontaktowy).

8.2 W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

8.3 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8.4 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

  1. Ochrona danych osobowych , RODO

9.1 .Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów jest Sprzedający.

9.2 Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach gemstonegallery.pl, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.

9.3 Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

9.4 Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.

9.5 Odbiorcami danych osobowych są osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

9.6 Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w gemstonegallery.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).

9.7 Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.8 Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.